28th of October Parade

28th of October Parade

Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου 2021

Xenion High School & Xenion Junior School

#knowledgeisfreedomandpower

#xenionhighschool

#xenionspirit

#xenioneducation

#xenionfamily

#xenionstudents

#younglearners

#xenionleads

#xenioninspires

#thinkingahead

#aimhigh

#xenionlove